TIETOSUOJALAUSEKE

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme: 30.4.2018.

ARNON on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä henkilötietojen tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

 

 •  Käyttäjän henkilötiedot kuten yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, titteli ja äidinkieli
  Asiakas- ja sidosryhmäsuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä
 • peruutustiedot
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Tarjonnanestotiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot: tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot. Digitaalisen tilin kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
 • Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, kuten käyttäjän selailema sivumme sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja ja palvelun käyttöä kuvaavia tietoa erillisissä tietokannoissa liitettyinä erilaisiin tunnisteisiin. Käyttäjä saa lisätietoja datan keruusta ja käyttämistämme tunnisteista ja evästekäytännöistämme niin halutessaan.

Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, tittelistä, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Markkinointirekisteriimme tallennetaan myös asiakas- ja sidosryhmäsuhdetta koskevat tiedot.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen, rekisteröitymisen tai vierailun yhteydessä sekä myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

 • Tuotteet ja niiden personointi: Saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.
 • Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Tuotteet, ostaminen ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tuotteita, toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa.
 • Vierailujen yhteydessä keräämme tietoa turvallisuussyistä.

4. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä ole kirjautunut mahdolliselle digitaaliselle tililleen viimeisen, tyypillisesti, kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Vierailujen yhteydessä kerättävä vierailijainformaatio tuhotaan kuuden kuukauden kuluttua vierailusta.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

ARNON voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 6 esitellyissä tapauksissa.

6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. MITEN HENKILÖTIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

9. ONKO MAHDOLLISTA, ETTÄ JOKU MUU TAHO KERÄÄ TIETOJA VERKKOVIERAILUSTANI ARNONIN SIVUSTOILLA?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ARNONIN ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja ARNONILLA, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

10. MITÄ YKSITYISYYDENSUOJAEHTOJA SOVELLETAAN KÄYTTÄESSÄNI MOBIILI- TAI TABLETTISOVELLUKSIA?

Mahdollisiin mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

11. KÄYTTÄÄKÖ ARNON TIETOA PÄÄTELAITEENI SIJAINNISTA?

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

12. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?

Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Mainonnan kohdentamisen estäminen: Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Mainonnan kohdentamisessa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices –sivustolta. Käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamisen mahdollistavan datan keruuseen liittyvän vivun tai valinnan pois päältä. Tämä keskeyttää laitteen yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja sovelluksen käyttötiedon käyttämisen mainonnan kohdentamista varten.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön: Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

13. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

ARNONILLA ei ole vielä käytössään omaa sähköistä käyttäjäjärjestelmää, eli ns. ARNON-tiliä. ARNON-tiliin tullaan tulevaisuudessa lisäämään ominaisuuksia, joiden kautta käyttäjillä on mahdollisuus hallita ARNON-tilin käytöstä kerättyjen ja evästeiden avulla kerättyjen tietojen hyödyntämistä markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen. Uuden käytännöt hyväksytetään aina erikseen olemassa olevilla asiakkailla sitä mukaan, kun palvelut ottavat nämä ominaisuudet käyttöönsä.

14. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.
Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:
ARNON Oy // Marketing & Communications
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere
Vaihde: +358 10 526 5000
Laatimispäivä: 20.12.2017
Päivitetty: 30.4.2018REKISTERINPITÄJÄ:ARNON Oy
Y-Tunnus: 1589454-5
Hyllilänkatu 15, 33730 TampereREKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT:

Toni Ristamäki
044 7408 330
toni.ristamaki@arnon.fiHansku Vihervaara
045 8531 444
hansku.vihervaara@arnon.fi

REKISTERIN NIMI:
Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteröityjen tietoja käytetään asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen hoitamiseen, analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin (kuten uutiskirjeiden lähettämiseen) ja asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin ARNON Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin.

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1- ja/tai 5 -kohtiin.

Rekisterin hoitamisessa voidaan teknisistä ja käytännöllisistä syistä käyttää apuna ulkopuolisia palveluntarjoajia.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot: sähköposti ja puhelin
Työnantajatiedot: nykyinen työnantaja
Kieli
Suoramarkkinointikiellot
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai ARNONin asiakkaalta erilaisten palvelujen käytön (kuten uutiskirjeen tilauksen) yhteydessä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ARNON Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten rekistereistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin noudatetaan henkilötietolain säännöksiä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja/tai verkkotunnistuksen perusteella. Käyttöoikeudet annetaan henkilöryhmälle, johon kuuluvat henkilöt tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näihin henkilöihin voi kuulua myös ulkopuolisen palveluntarjoajan työntekijöitä.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

SUORAMARKKINOINNIN KIELTO JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti yllä mainituille yhteyshenkilöille.

TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TIETOSUOJAREKISTERI

Rekisterin pitäjä: ARNON Oy (1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (0810902-7)
Osoite: Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@arnon.fi; 010-5265000
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Anni-Maria Kauppila
Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
anni-maria.kauppila@arnon.fi; 010-5265000

REKISTERIN NIMI

Työntekijärekisteri (HRM ja HRD)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita ARNON Oy ja ARNON Solutions Oy tarvitsee työntekijöiden palkanmaksua ja osaamisen kehittämistä varten sekä työajanseurantaa varten.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja siksi tietojen kerääminen perustuu lakiin, eikä käsittelyyn siksi pyydetä erikseen suostumusta.

Järjestelmään kirjaudutaan omalla, henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lokitiedot kirjautumisista ja muutoksista voidaan todentaa jälkikäteen.

 Palkanlaskenta on ulkoistettu Accountor Oy:lle ja henkilötietojen käsittelystä on laadittu erillinen liite sopimukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää työnhakijan tietoja, kuten: nimi, osoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus, työtehtävä, työsuhteen muoto, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, kustannuspaikka, esimies, palkkatiedot, pankkitilinumero, verotiedot, koulutustiedot, käydyt kurssit, pätevyydet, luvat,mepcon käyttäjätunnus, työajan alkamis- ja päättymisajat.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄTEET

Tiedot kerätään työntekijältä työsopimuksen teon yhteydessä työntekijältä itseltään. Koulutustietoja ylläpidetään työsuhteen aikana. Työaikakirjausten merkitsemisestä jokainen on vastuussa itsestään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen palkanmaksuun vaikuttava aineisto sekä työsopimukset säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsy on vain palkkoja käsittelevillä ARNON Oy:n tai ARNON Solutions Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä.

Järjestelmän toimittaja, Accountor Oy, vastaa rekisterin suojauksesta.

 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity pääsee itse katsomaan omat tietonsa järjestelmästä omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Jos rekisteröidyllä ei ole käytössään henkilökohtaisia tunnuksia, niin rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisterinpitäjälle suullisesti tai kirjallisesti.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN SISÄISTÄ UUTISKIRJETTÄ

Rekisterin pitäjä: ARNON Oy (1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (0810902-7)

Osoite: Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@arnon.fi; 010-5265000

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hanna-Leena Vihervaara

Osoite: Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere

Yhteystiedot: hansku.vihervaara@arnon.fi; 010-5265000

REKISTERIN NIMI

Rekisteri sisäisen uutiskirjeen lähettämistä varten

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita ARNON Oy ja ARNON Solutions Oy tarvitsee sisäisen uutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirje lähetetään Mail Chimp -järjestelmällä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää rekisteröidyn nimen ja sähköpostiosoitteen sekä analytiikkaa uutiskirjeen lukukerroista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tieto sähköpostiosoitteesta kerätään työsuhteen alkaessa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettuna Hanna-Leena Vihervaaran tietokoneelle, jonne ei ole muilla pääsyä.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista rekisterinpitäjältä kirjallisesti tai suullisesti.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä: ARNON Oy (1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (0810902-7)

Osoite: Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
Yhteystiedot: tunimi.sukunimi@arnon.fi; 010-5265000

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anni-Maria Kauppila

Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
anni-maria.kauppila@arnon.fi; 010-5265000

REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita ARNON Oy ja ARNON Solutions Oy tarvitsee työntekijöiden rekrytoinnissa. Tietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Työnhakijan tietoja säilytetään 6kk hakemuksen lähettämisestä, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Työnhakijan pyynnöstä tiedot poistetaan heti.

Henkilötietoja sisältävän hakijarekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yrityksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on käsitellä henkilötietoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää työnhakijan itse ilmoittamia tietoja, kuten: nimi, osoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, haettava työ, aikaisemmat työnantajat, aikaisempien työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat sekä aikaisemmat työtehtävät. Lisäksi rekisterissä voi olla hakijan oma vapaamuotoinen esittely itsestään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista aineistoa ei ole.

Hakemukset käsitellään LAURA-rekrytointijärjestelmässä. Järjestelmään on pääsy HR:n edustajalla sekä kulloiseenkin rekrytointiin osallistuvalla esimiehellä rekrytoinnin ajan.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä: ARNON Oy (1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (0810902-7)

Osoite: Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@arnon.fi; 010-5265000

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hanna-Leena Vihervaara

Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
hansku.vihervaara@arnon.fi; 010-5265000

REKISTERIN NIMI

Henkilökorttirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita ARNON Oy ja ARNON Solutions Oy tarvitsee henkilökorttien tilaamista varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää rekisteröidyn nimen, syntymäajan ja veronumeron.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään työsuhteen alkaessa työntekijältä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettuna Hanna-Leena Vihervaaran tietokoneelle, jonne ei ole muilla pääsyä.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista rekisterinpitäjältä kirjallisesti tai suullisesti.

OIKEUS VAATIA KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

ARNON Oy (1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (0810902-7)

Osoite:Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
Yhteystiedot:010-5265000

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tomi Halttunen
Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
tomi.halttunen@arnon.fi; 010-5265000

REKISTERIN NIMI

Työntekijärekisteri (matka- ja kululaskut)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja, joita ARNON Oy ja ARNON Solutions Oy tarvitsee työntekijöiden kulu- ja matkalaskujen maksua varten.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja siksi tietojen kerääminen perustuu lakiin, eikä käsittelyyn siksi pyydetä erikseen suostumusta.

Järjestelmään kirjaudutaan omalla, henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lokitiedot kirjautumisista ja muutoksista voidaan todentaa jälkikäteen.

Järjestelmän toimittajan, Accountor Oy, kanssa tehtyyn sopimukseen on laadittu erillinen liite henkilötietojen käsittelystä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää työnhakijan tietoja, kuten: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja pankkitilinumero.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään työntekijältä työsopimuksen teon yhteydessä työntekijältä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Järjestelmän toimittaja, Accountor Oy, vastaa rekisterin suojauksesta.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity pääsee itse katsomaan omat tietonsa järjestelmästä omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Jos rekisteröidyllä ei ole käytössään henkilökohtaisia tunnuksia, niin rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisterinpitäjälle suullisesti tai kirjallisesti.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.