TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

OLEMME PÄIVITTÄNEET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄMME: 19. ELOKUUTA 2020

ARNON on sitoutunut suojaamaan palveluitaan käyttävien henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausunnon käyttämällä palveluitamme.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjiltämme tarvittavat henkilötiedot tämän tietosuojalausunnon kohdassa 3 kuvatun käsittelyn mukaisesti.

 • Käyttäjän henkilötiedot, kuten yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Digitaalisen tilin rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muut mahdolliset tunnisteet
 • Demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli, ammattinimike ja äidinkieli
 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalaute ja yhteystiedot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Tallennetut asiakaspalvelupuhelut
 • Käyttäjän antamat profilointitiedot ja mieltymyksiä koskevat tiedot
 • Käyttöoikeudet ja suostumukset
 • Markkinointikieltotiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Tiedot, jotka kuvaavat palvelun käyttöä: tunnistettuun käyttäjään liittyvät palvelua koskevat tiedot, kuten palveluominaisuuksien käyttötiedot ja selaustiedot. Tunniste, joka on annettu digitaalisen tilin kautta tunnistetulle käyttäjälle, on yleensä satunnaisesti luotu numerosarja.
 • Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, kuten käyttäjän selaamat sivut sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtänyt sivustollemme, laitemalli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (selain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon tunniste, istunnon ajankohta ja kesto, näytön tarkkuus sekä käyttöjärjestelmä
 • Sijaintitiedot, kuten GPS-paikannuksen, Wi-Fi-tukiasemien tai matkapuhelintukiasemien avulla lasketut koordinaatit, jos käyttäjä on nimenomaisesti antanut siihen suostumuksensa.

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja ja palvelun käyttöä kuvaavia tietoja erillisissä tietokannoissa, jotka on yhdistetty eri tunnisteisiin. Käyttäjä saa halutessaan lisätietoja tietojen keräämisestä, käyttämistämme tunnisteista ja evästemenettelyistämme.

Tallennamme markkinointitiedostoomme tiedot käyttäjän nimestä, ammattinimikkeestä, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhdestä käyttäjäkohtaisesta tunnistetiedosta ja yhteystiedoista, joiden avulla käyttäjään voidaan olla yhteydessä. Tallennamme markkinointitiedostoomme myös asiakas- ja sidosryhmäsuhdetta koskevat tiedot.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN?

Ensisijaisesti keräämme käyttäjän itsensä antamia tietoja, jotka hän on antanut tilauksen tai rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin asiakassuhteen aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltopalvelurekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Systam Respa -vierailijanhallintajärjestelmästä ja muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

3. MIHIN TARKOITUKSIIN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, jotka ovat pääasiassa seuraavat:

 • Tuotteet ja tuotteiden personointi: saatamme räätälöidä joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää kiinnostavaa sisältöä.
 • Tuotekehitys: kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme käyttöliittymiä sekä käyttökokemusta. Teemme tutkimuksia, suoritamme kuluttajatutkimusta sekä laadimme raportteja liiketoimintaa koskevan päätöksenteon tueksi.
 • Tuotteet, ostot ja asiakaspalvelu: autamme käyttäjää tunnistamaan mielenkiintoisia tuotteita, toimitamme käyttäjän ostamat tuotteet ja palvelut sekä pyrimme tarjoamaan mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua käyttäjälle.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: näytämme mainoksia, jotka todennäköisesti kiinnostavat käyttäjää.

4. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjätietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä kohdassa 3 määriteltyihin tarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos käyttäjä ei kirjaudu mihinkään digitaaliseen tiliinsä 18 kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään uusimaan käyttöoikeutensa. Jos käyttäjä ei uusi käyttöoikeuksiaan tai käyttäjän asiakassuhde tai muut henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat päättyneet, käyttäjän henkilötiedot pääasiassa poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muunnetaan sellaiseen muotoon, josta rekisteröityä ei voida enää tunnistaa. Systam Respa -vierailijanhallintajärjestelmän tiedot säilytetään 12 kuukauden ajan.

Käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä sisältö, jotka käyttäjä on luonut, näkyvät joidenkin palveluiden viestintäosioissa, kuten keskustelufoorumeissa ja julkisessa palautteessa, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi saatamme olla velvollisia säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja kirjanpitoa tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten myös, vaikka asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyn peruste olisi päättynyt.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

ARNON voi käsitellä henkilötietoja sovellettavan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle. Tällaisissa tapauksissa ryhdymme sopimustoimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muulla asianmukaisella tavalla.

Emme yleensä siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Jos siirrämme tietoja EU:n tai ETAn ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen riittävän suojauksen esimerkiksi tekemällä sopimuksia henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, johon voi sisältyä Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden käyttö, ja muilla tavoin siten, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain kohdassa 6 kuvatuissa tapauksissa.

6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistettujen käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin jäljempänä mainituissa tapauksissa.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Voimme myös luovuttaa käyttäjän henkilötietoja vaaditulla tavalla toimivaltaisten viranomaisten tai muiden elinten esittämien vaatimusten mukaisesti sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muunnettu sellaiseen muotoon, ettei rekisteröityä voida niistä enää tunnistaa. Jos myymme, ostamme, yhdistämme tai muutoin järjestämme liiketoimintaamme uudelleen, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

7. MITEN HENKILÖTIETOJANI SUOJATAAN?

Teemme tarvittavat tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet suojataksemme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, tuhoamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja suojattujen datakeskusten käyttö, asianmukaisen käyttöoikeuksien hallinnan järjestäminen, käyttöoikeuksien tarjoamisen hallinta ja käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjaaminen ja alihankkijoiden huolellinen valitseminen.

8. MITÄ EVÄSTEET OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN VERKKOSIVUSTOLLA?

Saatamme kerätä tietoja käyttäjän laitteesta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tallennustilan, avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteeseen. Evästeet sisältävät usein nimettömän yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevien selainten määrän.

9. ONKO MAHDOLLISTA, ETTÄ MUUT OSAPUOLET KERÄÄVÄT TIETOJA VIERAILUSTANI ARNON-YHTIÖN VERKKOSIVUILLA?

”Kolmannet osapuolet” ovat ARNON-yhtiön ulkopuolisia yhteisöjä, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia. Kun käyttäjä vierailee palveluissamme, nämä kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle esimerkiksi tarjoamalla käyttäjälle kohdennettua markkinointia tai kokoamalla tilastotietoja eri sivustojen kävijöiden määrästä. Kun käyttäjän selain pyytää kolmannen osapuolen asettamaa mainosta ulkoiselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat tarkastella, muokata tai asettaa omia evästeitään ikään kuin käyttäjä olisi käynyt heidän sivustoillaan. Pyrimme tekemään sopimusjärjestelyjä sen varmistamiseksi, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä ja alaan sovellettavia itsesääntelyä koskevia suuntaviivoja.

Palvelumme voivat käyttää sosiaalisen median liitännäisiä, kuten Facebookin Tykkää-painiketta. Elementit, kuten Facebookin sosiaalisen median liitännäisten painikkeet, saattavat vaikuttaa olevan osa palveluitamme, mutta sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun käyttäjä vierailee palveluissamme, Facebookin sosiaalisen median laajennus tunnistaa, että käyttäjä on kirjautunut Facebookiin, jolloin sivulla alkaa näkyä liitännäisen räätälöityä sisältöä, aivan kuin käyttäjä olisi käynyt Facebook.com-sivustolla. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, sosiaalisen median liitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoja käyttäjän vierailusta sovellettavien tietosuojaa koskevien käyttöehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta ARNON-yhtiöstä keräämiään tietoja, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti antanut siihen suostumustaan. Käyttäjät voivat tutustua ehtoihin, joita sovelletaan sosiaalisen median liitännäisiin, kussakin käyttämässään palvelussa.

Palvelumme voi sisältää myös linkkejä muihin kuin edellä mainittuihin sivustoihin, mutta emme ota vastuuta näiden ulkoisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Suosittelemme, että käyttäjät tutustuvat tietosuojaa koskeviin ehtoihin kaikilla verkkosivuilla.

10. MITÄ TIETOSUOJAEHTOJA SOVELLETAAN, KUN KÄYTÄN MOBIILI- TAI TABLETTISOVELLUKSIA?

Kaikki mobiilisovellukset, jotka luomme ja tarjoamme käyttäjien saataville kanavissa, kuten Applen App Storessa, Google Playssa tai Microsoft Storessa, ovat tämän tietosuojalausunnon sekä kyseisen palveluntarjoajan ehtojen alaisia.

11. KÄYTTÄÄKÖ ARNON TIETOJA LAITTEENI SIJAINNISTA?

Käyttäjän laitteen sijaintitietoja voidaan käyttää tarjoamaan sijaintiin perustuvia palveluja, kuten sääennusteita ja tiettyyn sijaintiin liittyvää kohdentamismarkkinointia edellyttäen, että käyttäjä on nimenomaisesti antanut suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos sijaintitiedot on anonymisoitu. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien sijaintimenetelmien, kuten GPS-paikannuksen ja Wi-Fi-tukiasemien ja matkapuhelintukiasemien, avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

12. MITÄ VAIHTOEHTOJA MINULLE ON TARJOLLA?

Tietojen tarkastaminen: Käyttäjillä on oikeus tarkastaa heistä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä korjaamme, poistamme tai täydennämme henkilötietoja, jotka ovat virheellisiä, tarpeettomia, epätäydellisiä tai vanhentuneita käsittelyn tarkoituksen osalta. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeiden estäminen: Käyttäjät voivat estää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palveluidemme toimintaan.

Evästeiden poistaminen: Käyttäjät voivat poistaa evästeet selaimen asetuksista. Poistamalla evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä muuttaa käyttäjän profiilin luomiseen käytettävää tunnistetta. Evästeiden poistaminen ei kuitenkaan lopeta tietojen keräämistä kokonaan; sen sijaan se nollaa profiilin tehokkaasti aikaisempien käyttäytymistietojen perusteella.

Kohdennetun mainonnan estäminen: Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten etujen perusteella. Mainonnan kohdentamisessa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Lisätietoja kohdennetusta mainonnasta selaimen käytön perusteella on sivustolla Omat online-valinnat. Käyttäjät voivat poistaa käytöstä tietojen keräämisen, joka mahdollistaa kohdennetun mainonnan, käyttämällä siihen liittyvää kytkintä tai valitsinta sovellusasetuksissa. Tämä estää laitteen yksilöllisen tunnisteen lähettämisen sekä sovelluksen käyttötietojen käytön kohdennettuun mainontaan.

Sijaintitietojen käyttö: Käyttäjät voivat suostua sijaintitietojen käyttöön laite- ja sovellusasetuksissa. Asetuksissa käyttäjät voivat myös peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

13. VOIKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSUNTOA MUUTTAA?

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädäntöä koskeviin muutoksiin. Suosittelemme, että käyttäjät tutustuvat tietosuojalausunnon sisältöön säännöllisesti.

ARNON ei vielä käytä omaa sähköistä käyttäjäjärjestelmää tai ARNON-tiliä. Tulevaisuudessa ARNON-tiliin lisätään ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat hallita ARNON-tilin käytön ja evästeiden avulla saatujen tietojen käyttöä markkinointi- ja digitaalisen mainonnan kohdentamistarkoituksiin. Nykyisiä asiakkaita pyydetään aina hyväksymään uudet käytännöt, kun palvelut ottavat käyttöön tällaisia ominaisuuksia.

14. KENEEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa ensisijaisesti yhteyttä asiakaspalvelutiimimme.
Käyttäjät voivat lähettää tähän tietosuojalausuntoon liittyviä tiedusteluja seuraavaan osoitteeseen:

ARNON Oy Markkinointi ja viestintä
Kaapelikatu 3
33330 Tampere

Vaihde: +358 10 526 5000

TIEDOSTON KUVAUS
Luotu: 20. joulukuuta 2017
Päivitetty: 19. elokuuta 2020

REKISTERINPITÄJÄ:

ARNON Oy
Y-tunnus: 1589454-5
Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

TIEDOSTON AINEISTOON LIITTYVISTÄ ASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT:

Toni Ristamäki
+358 44 7408 330
toni.ristamaki@arnon.fi

Sanna Talvitie
+358 40 820 4059
sanna.talvitie@arnon.fi

Timo Hanhimäki (PackAware)
+358 400 352 547
timo.hanhimaki@arnon.fi

TIEDOSTON NIMI:
Asiakas- ja kumppanirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteröityjä koskevia tietoja käytetään asiakassuhteiden tai muiden vastaavien suhteiden käsittelyyn, analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä markkinointiin (kuten uutiskirjeiden lähettämiseen) sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää sovellettavan lainsäädännön sallimin tavoin ARNON Oy:n ja samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointiin.

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 ja/tai 5 momenttiin.

Teknisistä ja käytännön syistä ulkoisia palveluntarjoajia voidaan käyttää avustamaan tiedoston käsittelyssä.

TIEDOSTON TIETOSISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot: sähköposti ja puhelinnumero
Työnantajan tiedot: nykyinen työnantaja
Kieli

SÄÄNNÖLLISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai ARNON-yhtiön asiakkailta erilaisten palvelujen käytön yhteydessä (kuten uutiskirjeen tilauksen yhteydessä) ja erilaisten markkinointitoimien, kuten tapahtumien, yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää käyttämällä muiden ARNON Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereitä.

TIETOJEN SÄÄNNÖLLINEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti muille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETAn ulkopuolelle. Tällöin noudatetaan henkilötietolain säännöksiä.

TIEDOSTON SUOJAAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

Tiedoston käyttäjät tunnistetaan heidän käyttäjätunnustensa ja/tai verkkotunnustensa perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään sellaisille työntekijäryhmille, jotka tarvitsevat tällaisia oikeuksia työtehtävissään. Näihin henkilöihin voi kuulua myös ulkopuolisten palveluntarjoajien työntekijöitä.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja heistä on tiedostoon tallennettu. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti tiedostoon liittyvien asioiden käsittelystä vastaavalle yhteyshenkilölle, ja pyyntö on allekirjoitettava.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää heitä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä edellä mainitun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Suoramarkkinointikielto

Markkinointia ja myynninedistämistä koskevat tiedot
Asiakassuhteiden hallintaa ja asiakaskontaktia koskevat tiedot
Tiedot sähköisten palvelujen ja sisällön käytöstä, tekniset tiedot, jotka rekisteröidyn selain on lähettänyt rekisterinpitäjän palvelimelle (IP-osoite, selaimen tyyppi ja selainversio), sekä rekisteröidyn selaimeen lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojensa korjaamista. Rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä edellä mainituille yhteyshenkilöille.

TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOSUOJALAUSUNTO

Rekisterinpitäjä: ARNON Oy (Y-tunnus: 1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (Y-tunnus: 0810902-7)

Osoite: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@arnon.fi; +358 10 5265000

Yhteyshenkilö tiedostoa koskevissa asioissa:
Anni-Maria Kauppila
Osoite: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere
Yhteystiedot:
anni-maria.kauppila@arnon.fi;
+358 10 5265000

Tiedoston nimi: Henkilöstörekisteri (HRM ja HRD)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteri sisältää ARNON Oy:n ja ARNON Solutions Oy:n työntekijöiden palkanlaskentaan ja osaamisen kehittämiseen sekä työajan seurantaan tarvittavia tietoja.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, ja siten tietojen kerääminen perustuu lakiin, eikä tietojen käsittelyyn ole tästä syystä pyydetty nimenomaista suostumusta.

Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan. Lokitiedot mahdollistavat kirjautumisten ja muutosten takautuvan tarkistamisen.

Palkanlaskenta on ulkoistettu Accountor Oy:lle, ja henkilötietojen käsittelyä koskeva erillinen liite on laadittu.
Tiedoston tietosisältö: Tiedosto voi sisältää työnhakijoiden tietoja, kuten heidän nimensä, osoitteensa, postikaupunkinsa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, syntymäaikansa, henkilötunnuksensa sekä tiedot työstä, työsuhteen muodosta, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivästä, kustannuskeskuksesta, esimiehestä, palkkatiedoista, pankkitilin numerosta, verotiedoista, koulutustiedoista, kursseista, pätevyyksistä, luvista, Mepco-käyttäjätunnuksesta sekä työajan alkamis- ja päättymisajoista.

Säännölliset tietolähteet:
Tiedot kerätään työntekijöiltä itseltään työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Koulutustietoja päivitetään työsuhteen aikana. Kaikki ovat vastuussa omien työaikojen ilmoittamisesta.

Tietojen säännöllinen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröityjen suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tiedoston suojaamista koskevat periaatteet:
Työsopimukset ja käsin tehtävään palkanmaksuun vaikuttavat materiaalit tallennetaan lukittuun tilaan, johon pääsevät vain palkanlaskentaa hoitavat ARNON Oy:n tai ARNON Solutions Oy:n työntekijät.

Järjestelmän toimittaja Accountor Oy on vastuussa tiedostosta tai sen suojaamisesta.

Tarkastusoikeus:
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja heistä on tiedostoon tallennettu. Rekisteröidyt voivat tarkastella itse omia tietojaan kirjautumalla järjestelmään omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. Jos rekisteröidyllä ei ole henkilökohtaista käyttäjätunnusta, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suullisen tai kirjallisen tarkastuspyynnön.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista:
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamispyynnön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä kirjallisesti tiedoston yhteyshenkilölle, ja pyyntö on allekirjoitettava.

Tietosuojalausunto
Rekisterinpitäjä: ARNON Oy (Y-tunnus: 1589454-5) ja ARNON Solutions Oy (Y-tunnus: 0810902-7)

Osoite: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@arnon.fi; +358 10 5265000

Yhteyshenkilö tiedostoa koskevissa asioissa:
Sanna Talvitie

Osoite: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

Yhteystiedot: sanna.talvitie@arnon.fi, +358 40 820 4059

Tiedoston nimi:
Rekisteri sisäisen uutiskirjeen lähettämistä varten

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tiedosto sisältää tietoja, jotka tarvitaan ARNON Oy:n ja ARNON Solutions Oy:n sisäisen uutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirje lähetetään MailChimp-järjestelmän avulla.

Tiedoston tietosisältö:
Tiedosto sisältää rekisteröidyn nimen ja sähköpostiosoitteen sekä analytiikkaa uutiskirjeen lukemiskertojen määrästä.

Säännölliset tietolähteet:
Sähköpostiosoitteet kerätään työsuhteen alussa.

Tietojen säännöllinen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröityjen suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tiedoston suojaamista koskevat periaatteet:
Tiedosto tallennetaan Sanna Talvitien tietokoneelle, johon kenelläkään muulla ei ole käyttöoikeutta.

Tarkastusoikeus:
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja heistä on tiedostoon tallennettu. Rekisteröidyt voivat pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa tarkastamista suullisesti tai kirjallisesti.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista:
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamispyynnön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti tiedoston yhteyshenkilölle.