POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAKTUALIZOWALIŚMY NASZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI: 19 SIERPNIA 2020 R.

ARNON zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników swoich usług zgodnie z ustawą o danych osobowych (523/1999), kodeksem społeczeństwa informacyjnego (917/2014) i innymi obowiązującymi przepisami. Użytkownik, korzystając z naszych usług, akceptuje warunki tego oświadczenia o ochronie prywatności.

1. JAKIE DANE BĘDĄ ZBIERANE NA MÓJ TEMAT?

Gromadzimy niezbędne dane osobowe od naszych użytkowników na potrzeby przetwarzania opisanego w punkcie 3 tego oświadczenia o ochronie prywatności.

 • Dane osobowe użytkownika, takie jak dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail
 • Informacje rejestracyjne wymagane do konta cyfrowego, takie jak identyfikator użytkownika, wyświetlana nazwa, hasło i inne potencjalne identyfikatory
 • Dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, tytuł i język ojczysty
 • Informacje na temat relacji z klientami i powiązanymi stronami, takie jak dane dotyczące fakturowania i płatności, szczegóły produktów i zamówień, opinie klientów i dane kontaktowe, odpowiedzi na losowania nagród i konkursy oraz szczegóły dotyczące rezygnacji
 • Nagrane rozmowy telefoniczne z obsługą klienta
 • Informacje na temat zainteresowań i związane z profilowaniem podane przez użytkownika
 • Uprawnienia i zgody
 • Informacje na temat niewyrażenia zgody marketingowej
 • Inne dane zebrane za zgodą użytkownika
 • Dane opisujące korzystanie z usługi: dane związane z usługą dla zidentyfikowanego użytkownika, takie jak korzystanie z funkcji usług i dane przeglądania. Identyfikator przypisany do użytkownika zidentyfikowanego za pomocą konta cyfrowego jest zazwyczaj losowo generowaną serią liczb.
 • Dane zbierane przy użyciu plików cookie i równoważnych technologii, takich jak strony przeglądane przez użytkownika i strona, z której użytkownik przeniósł się do naszej witryny, model urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia i/lub pliku cookie, kanał (przeglądarka internetowa, przeglądarka mobilna, aplikacja), wersja przeglądarki, adres IP, identyfikator sesji, czas i czas trwania sesji, rozdzielczość wyświetlacza i system operacyjny
 • Dane o lokalizacji, takie jak współrzędne obliczone za pomocą GPS, punktów dostępu Wi-Fi lub stacji bazowych telefonii komórkowej, jeśli użytkownik wyraźnie na to wyraził zgodę.

Przetwarzamy dane osobowe i dane użytkownika opisujące korzystanie z usługi w oddzielnych bazach danych połączonych z różnymi identyfikatorami. Użytkownik może w razie potrzeby uzyskać dodatkowe informacje na temat gromadzenia danych, identyfikatorów, których używamy, i naszych procedur obsługi plików cookie.

W naszym rejestrze marketingowym zapisujemy następujące dane: imię i nazwisko, tytuł, wiek, płeć i język ojczysty, jeden zestaw danych identyfikacyjnych związanych z użytkownikiem oraz dane kontaktowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem. W rejestrze marketingowym zapisujemy również dane dotyczące relacji z klientami i zainteresowanymi stronami.

2. Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERANE SĄ MOJE DANE?

Przede wszystkim dane osobowe są zbierane od użytkownika osobiście w związku z zamówieniem albo rejestracją lub później w relacji z klientem. Korzystając z technologii opisanych poniżej, jesteśmy również w stanie zbierać dane na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług. Ponadto gromadzimy dane z rejestru zakazów Robinson prowadzonego przez Fińskie Stowarzyszenie Danych i Marketingu, systemu informacji o populacji, systemu zarządzania odwiedzającymi Systam Respa oraz innych odpowiednich rejestrów publicznych lub prywatnych.

3. W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w określonych z góry celach, które obejmują głównie:

 • Produkty i personalizację produktów: możemy spersonalizować niektóre z naszych usług i polecić treści, które mogą zainteresować użytkownika.
 • Rozwój produktu: stale rozwijamy interfejsy użytkownika i działamy w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika z naszych produktów i usług. Prowadzimy ankiety i badania konsumenckie oraz tworzymy raporty wspierające podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Produkty, zakupy i obsługę klienta: pomagamy użytkownikowi zidentyfikować interesujące produkty, dostarczamy produkty i usługi, które użytkownik zakupił, i staramy się oferować najlepiej spersonalizowaną obsługę klienta.
 • Ukierunkowane reklamy cyfrowe: pokazujemy reklamy, które mogą zainteresować użytkownika.

4. JAK DŁUGO MOJE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Przechowujemy dane użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w sekcji 3 powyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli użytkownik nie zaloguje się na żadne posiadane konto cyfrowe przez typowy okres osiemnastu (18) miesięcy, użytkownik zostanie poproszony o odnowienie prawa dostępu. Jeśli użytkownik nie odnowi prawa dostępu, relacji klienckich lub zakończą się inne podstawy do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkownika zostaną w większości usunięte, przeniesione do stałego rejestru marketingowego lub przekształcone do takiej postaci, że osoba, której dotyczą, nie może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych. Dane w systemie zarządzania odwiedzającymi Systam Respa będą przechowywane przez dwanaście (12) miesięcy.

Wyświetlana nazwa użytkownika i powiązana z nim zawartość utworzona przez użytkownika pozostaną widoczne w sekcjach komunikacyjnych niektórych usług, takich jak grupy dyskusyjne i fora opinii publicznej, nawet po zakończeniu relacji z klientem. Ponadto możemy być zobowiązani do zachowania niektórych danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia zgodności z zasadami księgowości lub innymi istotnymi przepisami, nawet po zakończeniu relacji z klientem lub zakończeniu innych podstaw do przetwarzania danych osobowych.

5. KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ MOJE DANE OSOBOWE?

ARNON może przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującą ustawą o danych osobowych. Możemy również częściowo zlecić przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim. W takich przypadkach podejmiemy środki umowne w celu zagwarantowania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o danych osobowych i w odpowiedni sposób w innych sprawach.

Generalnie nie przekazujemy danych poza UE ani EOG. Jeśli przekazujemy dane poza UE lub EOG, zapewniamy odpowiedni standard ochrony danych osobowych za pomocą takich środków jak zawieranie umów dotyczących poufności i przetwarzania danych osobowych w sposób wymagany przez ustawodawstwo, które może obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, a także w inny sposób, w jaki dane osobowe są przetwarzane zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Ujawniamy dane osobom trzecim tylko w przypadkach określonych w sekcji 6.

6. CZY MOJE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ UJAWNIONE OSOBOM TRZECIM?

W żadnych innych niż wskazane poniżej przypadkach nie sprzedajemy, nie dzierżawimy ani nie ujawniamy danych osobowych zidentyfikowanych użytkowników osobom trzecim.
Możemy ujawnić dane użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika w sposób wymagany zgodnie z żądaniami przedstawionymi przez właściwe organy lub inne organy oraz na podstawie obowiązujących przepisów. Możemy również ujawniać dane do celów badań naukowych lub historycznych, pod warunkiem że dane zostały przekształcone do takiej postaci, że osoba, której dane dotyczą, nie może zostać zidentyfikowana na podstawie danych. Jeśli sprzedajemy, kupujemy, łączymy lub w inny sposób zmieniamy naszą działalność, dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione nabywcom i ich doradcom.

7. JAK CHRONIONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Podejmujemy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa informacji w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem lub innym bezprawnym przetwarzaniem. Środki te obejmują korzystanie z zapór ogniowych, technologii szyfrowania i bezpiecznych centrów danych, organizowanie odpowiedniego zarządzania dostępem, zarządzanie prawami dostępu i monitorowanie ich wykorzystania, stosowanie technologii szyfrowania, instruowanie personelu zaangażowanego w przetwarzanie danych osobowych i staranne dobieranie podwykonawców.

8. CZYM SĄ PLIKI COOKIE I CZY SĄ ONE UŻYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ?

Możemy gromadzić dane o urządzeniu użytkownika za pomocą plików cookie i innych równoważnych technologii, takich jak lokalny magazyn przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie często zawierają anonimowy unikatowy identyfikator, który umożliwia nam identyfikację i zliczanie odwiedzających naszą witrynę.

9. CZY JAKAKOLWIEK INNA STRONA MOŻE ZBIERAĆ DANE Z MOJEJ WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ ARNON?

„Strony trzecie” to podmioty spoza ARNON, takie jak reklamodawcy, sieci reklamowe oraz dostawcy usług pomiarowych i śledzenia. Gdy użytkownik odwiedza nasze usługi, strony trzecie mogą ustawić pliki cookie na urządzeniu użytkownika w celach takich jak oferowanie użytkownikowi ukierunkowanego marketingu lub sporządzanie statystyk dotyczących liczby odwiedzających różne witryny. Gdy przeglądarka użytkownika wysyła żądania dotyczące reklam z zewnętrznego serwera umieszczone przez strony trzecie, mogą one przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał ich witryny. Staramy się zagwarantować na drodze umownej, że strony trzecie przestrzegają obowiązujących przepisów i branżowych wytycznych dotyczących samoregulacji.

Nasze usługi mogą korzystać z „wtyczek społecznościowych”, takich jak przycisk „lubię to” Facebooka. Elementy, takie jak przyciski we wtyczkach społecznościowych Facebooka, mogą wydawać się częścią naszych usług, ale treści pochodzą bezpośrednio z Facebooka. Gdy użytkownik odwiedza nasze usługi, wtyczka społecznościowa Facebooka rozpoznaje, że użytkownik jest zalogowany do Facebooka, a strona wyświetla dostosowane treści we wtyczce tak, jakby użytkownik odwiedzał witrynę Facebook.com. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do Facebooka, wtyczki społecznościowe nie wyświetlają treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Facebook może gromadzić dane dotyczące wizyty użytkownika zgodnie z obowiązującymi warunkami dotyczącymi prywatności. Facebook nie ujawnia danych gromadzonych przez niego w serwisie ARNON, chyba że użytkownik wyraźnie na to wyraził zgodę. Użytkownicy mogą zapoznać się z warunkami mającymi zastosowanie do wtyczek społecznościowych w każdej odpowiedniej usłudze.

Nasza usługa może również zawierać łącza do stron innych niż wymienione powyżej, ale nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności lub treści tych zewnętrznych stron internetowych. Zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się z warunkami dotyczącymi ochrony prywatności na każdej stronie internetowej.

10. JAKIE WARUNKI OCHRONY PRYWATNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE PODCZAS KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNYCH LUB TABLETÓW?

Wszystkie aplikacje mobilne, które tworzymy i udostępniamy użytkownikom w kanałach takich jak App Store firmy Apple, Google Play lub Microsoft Store, podlegają tym zasadom zachowania poufności informacji, a także warunkom i warunkom danego dostawcy usług.

11. CZY FIRMA ARNON WYKORZYSTUJE INFORMACJE O LOKALIZACJI MOJEGO URZĄDZENIA?

Dane o lokalizacji z urządzenia użytkownika mogą być wykorzystywane do oferowania usług opartych na lokalizacji, takich jak pobieranie prognoz pogody i wyświetlanie marketingu kierowanego związanego z określoną lokalizacją, pod warunkiem że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na wykorzystanie danych o lokalizacji lub jeśli dane o lokalizacji zostały zanonimizowane. Dane o lokalizacji są określane za pomocą dostępnych metod lokalizacji, takich jak GPS i lokalizacje punktów dostępu Wi-Fi i stacji bazowych telefonii komórkowej. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie.

12. DO JAKICH OPCJI MAM DOSTĘP?

Kontrola danych: Użytkownicy mają prawo wglądu do przechowywanych na ich temat danych osobowych. Na żądanie użytkownika poprawimy, usuniemy lub uzupełnimy wszelkie nieprawidłowe, zbędne, niekompletne lub nieaktualne dane w odniesieniu do celu przetwarzania. Użytkownik może zaktualizować i/lub sprawdzić swoje dane osobowe, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta.
Blokowanie plików cookie: Użytkownicy mają możliwość blokowania plików cookie przez zmianę ustawień przeglądarki. Blokowanie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność naszych usług.

Czyszczenie plików cookie: Użytkownicy mogą wyczyścić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Czyszcząc pliki cookie w regularnych odstępach czasu, użytkownik zmienia identyfikator używany do tworzenia profilu użytkownika. Jednak wyczyszczenie plików cookie nie spowoduje całkowitego zatrzymania gromadzenia danych, a zresetowanie profilu na podstawie danych z wcześniejszych zachowań.

Zapobieganie ukierunkowanym reklamom: Strony trzecie, takie jak reklamodawcy i sieci reklamowe, mogą kierować reklamy na podstawie prawdopodobnych zainteresowań użytkownika. Do kierowania reklam używane są pliki cookie i inne równoważne technologie. Więcej informacji na temat ukierunkowanych reklam opartych na korzystaniu z przeglądarki można znaleźć w witrynie Your Online Choices. Użytkownicy mogą wyłączyć zbieranie danych, które umożliwia kierunkowanie reklam, za pomocą przełącznika lub selektora w ustawieniach aplikacji. Spowoduje to zatrzymanie wysyłania unikatowego identyfikatora urządzenia i zatrzymanie używania danych korzystania z aplikacji do ukierunkowanych reklam.

Zgoda na wykorzystanie danych o lokalizacji: Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych o lokalizacji w ustawieniach urządzenia i aplikacji. Użytkownicy mogą również wycofać zgodę w dowolnym momencie w ustawieniach.

13. CZY TO OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?

Stale rozwijamy usługi i zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia o ochronie prywatności, informując o tym w naszych usługach. Zmiany mogą również wynikać ze zmian w prawodawstwie. Zalecamy, aby użytkownicy regularnie zapoznawali się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności.

Firma ARNON nie korzysta jeszcze z własnego elektronicznego systemu użytkownika ani „konta ARNON”. W przyszłości do konta ARNON zostaną dodane funkcje umożliwiające użytkownikom zarządzanie użyciem danych zebranych na temat korzystania z konta ARNON oraz za pomocą plików cookie w celu kierunkowania marketingu i reklam cyfrowych. Obecni klienci będą zawsze proszeni o zatwierdzenie nowych rozwiązań za każdym razem, gdy usługi wdrażają takie funkcje.

14. Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Głównym punktem kontaktowym jest zespół obsługi klienta.
Użytkownicy mogą wysyłać zapytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności na następujący adres:

ARNON Oy Marketing & Communications
Kaapelikatu 3
33330 Tampere
Finlandia
Centrala: +358 10 526 5000

OPIS REJESTRU
Utworzono: 20 grudnia 2017 r.
Aktualizacja: 19 sierpnia 2020 r.

ADMINISTRATOR DANYCH:
ARNON Oy
Identyfikator firmy: 1589454-5
Kaapelikatu 3, 33330 Tampere, Finlandia

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OBSŁUGĘ REJESTRU:

Toni Ristamäki
+358 44 7408 330
toni.ristamaki@arnon.fi

Sanna Talvitie
+358 40 820 4059
sanna.talvitie@arnon.fi

Timo Hanhimäki (PackAware)
+358 400 352 547
timo.hanhimaki@arnon.fi

NAZWA REJESTRU:
Rejestr klientów i partnerów

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o osobach, których dotyczą dane, są wykorzystywane do obsługi relacji z klientami lub innych porównywalnych relacji, analizy, rozwoju i planowania biznesowego oraz marketingu (np. wysyłania newsletterów) oraz komunikacji z klientami. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy dotyczące marketingu bezpośredniego przez ARNON Oy i spółki należące do tej samej grupy spółek.

Przetwarzanie danych opiera się na ustawie o danych osobowych, sekcja 8, pkt 1 i/lub 5.

Ze względów technicznych i praktycznych obsługa rejestru może być zlecana zewnętrznym usługodawcom.

ZAWARTOŚĆ DANYCH W REJESTRZE
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu
Dane pracodawcy: obecny pracodawca
Język

STANDARDOWE ŹRÓDŁA DANYCH
Dane osobowe dotyczące osób, których dotyczą dane, są zbierane od samych osób, których one dotyczą, lub od klientów ARNON w związku z korzystaniem z różnych usług (takich jak subskrypcja newslettera) oraz w połączeniu z różnymi działaniami marketingowymi, takimi jak wydarzenia.

Dane osobowe mogą być również gromadzone i aktualizowane za pomocą rejestrów innych spółek należących do tej samej grupy co ARNON Oy.

STANDARDOWE UJAWNIANIE DANYCH

Dane osobowe nie są standardowo ujawniane innym stronom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE LUB EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE lub EOG. W takich przypadkach będą stosowane przepisy ustawy o danych osobowych.

ZASADY OCHRONY REJESTRU

Użytkownicy rejestru są identyfikowani na podstawie identyfikatora użytkownika i/lub identyfikacji online. Prawa dostępu są przyznawane grupom osób, które potrzebują takich praw do wykonywania obowiązków służbowych. Osoby te mogą również obejmować pracowników zewnętrznych usługodawców.

PRAWO DO WGLĄDU

Zgodnie z ustawą o danych osobowych osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprawdzić, jakie dane osobowe na ich temat są przechowywane w rejestrze. Wniosek o wgląd należy przesłać na piśmie osobie kontaktowej odpowiedzialnej za obsługę rejestru, a wniosek musi zostać podpisany.

ZAKAZ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I PRAWO DO KOREKTY DANYCH

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo zakazać przetwarzania danych osobowych z nimi związanych w celu marketingu bezpośredniego, kontaktując się z osobą kontaktową administratora, podaną powyżej.

Niewyrażenie zgody marketingowej

Informacje dotyczące marketingu i promocji sprzedaży

Informacje dotyczące zarządzania relacjami z klientem i kontaktu z klientem

Informacje dotyczące korzystania z usług i treści elektronicznych, informacji technicznych przesyłanych do serwera administratora przez przeglądarkę osoby, której dotyczą dane (adres IP, typ przeglądarki i wersja przeglądarki), pliki cookie wysyłane do przeglądarki osoby, której dotyczą dane, oraz powiązane informacje.

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo żądać poprawienia nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych. Administrator danych jest zobowiązany do ich poprawienia bez zbędnej zwłoki. Wniosek o korektę należy złożyć na piśmie i przesłać do osób kontaktowych wymienionych powyżej.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PRACOWNIKÓW

Administrator danych: ARNON Oy (identyfikator firmy: 1589454-5) i ARNON Solutions Oy (identyfikator firmy: 0810902-7)

Adres: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere, Finlandia

Dane kontaktowe: firstname.lastname@arnon.fi; +358 10 5265000

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących rejestru:
Anni-Maria Kauppila
Adres: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere, Finlandia
Dane kontaktowe:
anni-maria.kauppila@arnon.fi;
+358 10 5265000

Nazwa rejestru: Rejestr pracowników (HRM i HRD)

Cel
przetwarzania danych osobowych: Rejestr zawiera dane potrzebne firmom ARNON Oy i ARNON Solutions Oy do obsługi listy płac i rozwoju kompetencji pracowników, a także do monitorowania czasu pracy.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ustawowych obowiązków administratora i, jako takie, gromadzenie danych wynika z przepisów prawa i z tego powodu nie jest wymagana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych.

Użytkownicy logują się do systemu za pomocą osobistych identyfikatorów użytkowników i haseł. Dane dziennika umożliwiają retrospektywną weryfikację logowań i zmian.

Lista płac jest obsługiwana zewnętrznie przez Accountor Oy, a do umowy przygotowano osobny załącznik dotyczący przetwarzania danych osobowych.
Zawartość danych w rejestrze: Rejestr może zawierać informacje o osobach ubiegających się o pracę, w tym imię i nazwisko, adres, miejscowość poczty, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, kod indywidualny, stanowisko, formę stosunku pracy, datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, centrum kosztów, przełożonego, wynagrodzenie, numer konta bankowego, dane podatkowe, szczegóły dotyczące wykształcenia, udział w kursach, kwalifikacje, zezwolenia, identyfikator użytkownika Mepco, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Standardowe źródła danych:

Dane są zbierane od samych pracowników przy podpisywaniu umowy o pracę. Dane dotyczące wykształcenia są aktualizowane w trakcie stosunku pracy. Każdy jest odpowiedzialny za wpisywanie swojego czasu pracy.

Standardowe ujawnianie danych:
Dane nie są ujawniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych poza UE lub EOG:
Dane nie są przekazywane poza UE lub EOG.

Zasady ochrony rejestru:

Umowy o pracę i materiały dotyczące ręcznej wypłaty wynagrodzenia są przechowywane w zamkniętym obszarze, do którego mogą uzyskać dostęp tylko pracownicy ARNON Oy lub ARNON Solutions Oy, obsługujący listę płac.
Dostawca systemu, Accountor Oy, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rejestru.

Prawo do wglądu:

Zgodnie z sekcją 26 ustawy o danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprawdzić, jakie dane na ich temat są przechowywane w rejestrze. Osoby, których dotyczą dane, mogą samodzielnie przeglądać swoje dane, logując się do systemu za pomocą osobistych identyfikatorów użytkowników. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie ma osobistego identyfikatora użytkownika, osoba taka może zgłosić administratorowi ustny lub pisemny wniosek o wgląd.

Prawo do żądania poprawienia danych:

W przypadku wystąpienia błędów danych osoby, której dotyczą dane, osoba taka może wystąpić do administratora z wnioskiem o poprawienie błędu.
Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osoby, których dotyczą dane, mają prawo zażądać usunięcia ich danych. Żądanie usunięcia należy przedstawić na piśmie osobie kontaktowej dla pliku, a żądanie musi być podpisane.

Oświadczenia o ochronie prywatności
Administrator danych: ARNON Oy (identyfikator firmy: 1589454-5) i ARNON Solutions Oy (identyfikator firmy: 0810902-7)

Adres: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere, Finlandia

Dane kontaktowe: firstname.lastname@arnon.fi; +358 10 5265000

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących rejestru:
Sanna Talvitie

Adres: Kaapelikatu 3, 33330 Tampere, Finlandia

Dane kontaktowe: sanna.talvitie@arnon.fi, +358 40 820 4059

Nazwa rejestru:
Rejestr wysyłkowy wewnętrznego newslettera

Cel przetwarzania danych osobowych:
Rejestr zawiera informacje potrzebne ARNON Oy i ARNON Solutions Oy do wysyłania wewnętrznego newslettera. Newsletter jest wysyłany za pomocą systemu Mail Chimp.

Zawartość danych w rejestrze:
Rejestr zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczą dane, adres e-mail, a także analizę liczby odczytań newslettera.

Standardowe źródła danych:
Adresy e-mail są zbierane na początku stosunku pracy.

Standardowe ujawnianie danych:
Dane nie są ujawniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych poza UE lub EOG:
Dane nie są przekazywane poza UE lub EOG.

Zasady ochrony rejestru:
Rejestr jest zapisywany na komputerze użytkownika Sanna Talvitie, do którego nikt inny nie ma dostępu.

Prawo do wglądu:
Zgodnie z sekcją 26 ustawy o danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprawdzić, jakie dane na ich temat są przechowywane w rejestrze. Osoby, których dotyczą dane, mogą wnioskować o sprawdzenie swoich danych, żądając ich od administratora ustnie lub na piśmie.

Prawo do żądania poprawienia danych:
W przypadku wystąpienia błędów danych osoby, której dotyczą dane, osoba taka może wystąpić do administratora z wnioskiem o poprawienie błędu.
Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osoby, których dotyczą dane, mają prawo zażądać usunięcia ich danych. Żądanie usunięcia należy przedstawić osobie kontaktowej dla rejestru, ustnie lub na piśmie.