Den snabba utvecklingen inom automatisering och digitalisering har redan medfört många fördelar för både energiproducenter och distributionsföretag.

Särskilt vid produktion av förnybar energi kräver driften av kraftverk allt mångsidigare styr- och kontrollsystem. Genom lösningar med automatisk styrning kan man genomföra både enstaka mätningar och omfattande automationsprojekt som innefattar hela anläggningen. Å andra sidan kan systemen också bidra till att miljöutsläppen minskar och man kan lokalisera många typer av fel.

I allmänhet utförs saker nuförtiden i regel enklare och snabbare inom många industrisektorer – till exempel i gruvindustrin, sjöfarten eller i produktionsanläggningar inom olika industribranscher.

Mycket data samlas in

Digitaliseringen är också till hjälp i många andra tillämpningar inom energisektorn. När stora mängder data finns tillgängligt kan man hitta mycket ny information genom dataanalys och kanske till och med nya affärsmöjligheter.

Termen ’Big Data’ avser insamling av massiva mängder data från flera källor samt bearbetning och analys av de uppgifter som insamlats på detta sätt. När stora mängder mätdata samlas in och utnyttjas på ett nytt sätt kan målet vara att skapa till exempel effektivare enheter, system, processer eller program.

Det måste fortfarande vara möjligt att hantera data på ett förnuftigt sätt när man har samlat in stora mängder data. Modern teknik gör det möjligt att utnyttja insamlade data på helt nya sätt.

Nya digitala lösningar – som bygger på exempelvis molnplattformar – möjliggör ännu större utveckling av databaserade tjänster. Med kapaciteten i dagens datacentraler kan man hantera betydande mängder data på ett ganska kostnadseffektivt sätt.

Med mätdata

optimeras verksamheten

Kraftverk och andra industrier har typiskt gjort en hel del investeringar i utrustning, så det är viktigt att utnyttja data så att utrustningen används optimalt. Kanske deras livslängd kan förlängas eller bränsleekonomin förbättras.

Under de senaste åren har insamlingen och utnyttjandet av digital information blivit en allt mer central del av affärsverksamheten i Arnon som grundades år 1978 och vars huvudkontor ligger i Tammerfors. Företaget har även kontor och en fabrik i Sverige.

Till företagets kunder hör flera stora industrianläggningar och energiproducenter.

Sedan sex år tillbaka har fokus i Arnons verksamhet legat på insamling av data från automatiserade system och överföring av IoT-data (IoT = Sakernas Internet). Arnon förmedlar alltså uppgifter till sina kunder, som dessa sedan kan använda vid behov, till exempel för att utföra olika analyser. Arbetet kan beskrivas som en ny sorts brobygge.

Med uppgifterna som grund kan man även skapa ny affärsverksamhet.

Enligt Timo Hanhimäki, teknikdirektör på Arnon, kommer det i framtiden att vara ännu smidigare för olika industribranscher att korsanvända redan insamlade data.

”Ahaa-upplevelser uppkommer när aktörer inom olika områden speglar tillgängliga datamassor ur sina egna perspektiv.”

”Överföringen och tillgängligheten av data mellan olika system har varit – och är än idag – en flaskhals för olika aktörer. Molnplattformar och gränssnitt som utvecklats för dem möjliggör ny synlighet av data mellan olika aktörer”, säger Hanhimäki.

Detaljerad information om fältförhållanden

Om mätdata systematiskt samlas in exempelvis om olika motortyper, ger sådan big data sannolikt en ny inblick i enheternas teknik och funktion.

Genom att förmedla data ger Arnon tillverkaren av enheter en bättre uppfattning om de egna produkterna, så att enheterna i fråga kan fungera bättre.

Arnon kan exempelvis kopplas till befintliga PLC-styrsystem, eftersom den teknik som behövs för att samla in data lokalt ofta redan ingår i automationssystemet. Data samlas in och förmedlas sedan framåt till molnplattformen.

Ofta utgör datasäkerheten ett hinder för att data skulle samlas in genom direkt anslutning till internet.

När data överförs enkelriktat från anläggningen till molntjänsten, riskeras inte säkerheten. Det finns fortfarande arbete kvar för att skydda viktiga mätdata inom industrin – inte ens alla så kallade kritiska kraftverk har alltid tillräckligt skydd.

Industrin behöver mer kunskap och förståelse för möjligheterna till vidare användning av data, likaså om insamling och överföring av korrekta data.

Industrins avdelningar för produktutveckling bedriver forskning i laboratorier, men i fältförhållanden kan utrustningen fungera på ett annat sätt, till exempel på grund av annorlunda miljöförhållanden. Med data som grund kan man se hur enheten fungerar i verkligheten.

Mer kapacitet i utrustningen

En motivering till insamling och analys av mätdata är att man utifrån den stora mängden data snabbare än tidigare kan åtgärda fel i enheten och andra problemområden. Exempelvis kan underhåll tidigareläggas för att förhindra att enheten går sönder under drift.

Därmed kan man bland annat förbättra användningsgraden, produktiviteten och miljövänligheten samt göra användningen av enheterna smidigare. Det kan vara möjligt att förhindra processavbrott i förväg.

Företaget får fler euro på inkomstsidan och färre på utgiftssidan. Tillverkaren måste känna till prestationsmätarna för verksamheten hos sin slutkund. Uppgifterna visar hur produktiviteten kan förbättras.

Arnon har verkställt exempelvis ett datainsamlingssystem som samlar in data från solkraftverk i anslutning till guldgruvor. Systemet gör det möjligt att jämföra produktiviteten mellan olika anläggningar och se vad skillnaderna beror på. Det kan till exempel uppstå problem på grund av damm på solpanelerna eller på grund av hur de är riktade.

Motsvarande dataanalyser behövs ofta också inom vindkraftsproduktion och andra sektorer inom energiproduktionen. När det gäller kraftverk kan uppgifterna användas vid utredning av verkningsgrad eller för att maximera anläggningsstorlek. Dataanalysernas betydelse betonas exempelvis vid användning av dieselmotorer.

Mycket data behövs särskilt i verksamhet under svåra förhållanden. Det gäller till exempel många kraftverk och gruvindustrin.